Zdrowa gleba w ujęciu zrównoważonego rolnictwa.

Czy to jest możliwe ?

Globalny krajobraz szybko się zmienia, a świat stoi przed trudnym wyzwaniem związanym z zapewnieniem zaopatrzenia w żywność ludności naszej planety. Zwiększenie globalnej produkcji żywności w sposób zrównoważony będzie możliwe tylko wtedy, gdy weźmie się pod uwagę złożony zestaw czynników, stawiając na pierwszym miejscu zarządzanie żyznością gleby – cel, który można osiągnąć tylko przy zrównoważonym i racjonalnym wykorzystaniu nawozów oraz produktów stymulujących życie glebowe.

Intensyfikacja rolnictwa była kluczowym czynnikiem pobudzającym globalną produkcję żywności w ciągu ostatnich 50 lat. Plony z hektara wzrosły prawie dwukrotnie w okresie ostatnich 20 lat. To niezwykłe osiągnięcie w produkcji żywności przyczyniło się do zmniejszenia głodu na Świecie i było przede wszystkim wynikiem postępu technologicznego i zwiększonych nakładów – nawozów, wody, pestycydów, nowych odmian roślin uprawnych i wysokowydajnych ras zwierząt gospodarskich, co jest często określane jako „zielona rewolucja”.

Niemniej jednak sam wzrost produkcji nie wystarczył do całkowitego wyeliminowania głodu, ponieważ jedna na osiem osób w krajach rozwijających się nadal cierpi na chroniczny głód, głównie w Afryce i Azji. Liczba ludności nadal rośnie i według danych ONZ, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, światowa produkcja żywności do 2050 roku musi wzrosnąć o ok. 50 %.

Zwiększona produkcja żywności i postęp technologiczny w rolnictwie pociąga za sobą wysokie koszty dla społeczeństwa i środowiska. Niekorzystną konsekwencją tego jest degradacja gleby, w tym zwiększające się pustynnienie, erozja, spadek żyzności, zakwaszenie itp. Zdolność Świata do wyżywienia się będzie zagrożona, jeśli nie podejmie się konkretnych wysiłków na rzecz odbudowy, ochrony i zarządzania istniejącymi ekosystemami w zrównoważony sposób. Jest to ogromne, wielopłaszczyznowe wyzwanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że stan gleby na Świecie (w tym w Polsce) jest bardzo daleki od pożądanego. Rośnie obawa, czy rolnictwo może w sposób zrównoważony zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie, biorąc pod uwagę dwie przeciwstawne tendencje: rosnącą populację i malejące zasoby naturalne. Wraz ze wzrostem niestabilności warunków klimatycznych trudności będzie coraz więcej. Wzrasta presja (również legislacyjna) na zmianę naszych obecnych systemów produkcji, w tym systemu nawożenia – zwiększenie produktywności przy jednoczesnym ograniczeniu degradacji gleby…

Chcesz zobaczyć cały artykuł? Zapraszamy do otworzenia artkułu w wersji audiobooka.